Trots stora brister i leveranserna från Bosab hålls inga protokollförda möten om om skötseln, dess brister, eller krav etc. Detta bekräftas av såväl VD som revisorerna. I kontraktet framgår tydligt att det fyra gånger om året ska hållas “driftmöten” och att dessa ska “följa en agenda som utarbetats i samråd mellan parterna”. Kontraktet säger också att man ska hålla “kvalitetsmöten” och att avtalsuppföljning ska ske regelbundet samt vid behov.

Fast det finns ett tydligt och välskrivet kontrakt att luta sig mot förmås tycks avtalsuppföljningen från Svedalahems ledning vara mycket bristfällig. Det finns verktyg som exempelvis kvalitetsavdrag och viten att ta till, när en leverantör inte sköter sig. Men varken Älska Svedala, Svedalahems VD eller revisorerna kan framvisa några belägg för att dessa verktyg använts. 

Misskötsel är också ett skäl för uppsägning av avtalet från Svedalahems sida. Någon uppsägning sker dock inte, istället löper kontraktet vidare ytterligare ett år.

Källa:
-Avtalet (sk kontraktsformulär) mellan Bosab och Svedalahem
-Mail från Svedalahems VD
-Mail från Svedalahems fastighetschef
-Granskning av upphandling av yttre skötsel och vinterhållning, KPMG