Skolpolitik

Barnen är vår framtid. Oavsett social eller ekonomisk bakgrund ska varje barn ges de bästa förutsättningarna för att utvecklas och inhämta de kunskaper de har rätt till enligt skollag och styrdokument.

En av Svedala kommuns viktigaste uppgifter är att ge våra barn en positiv och stimulerande studiemiljö, där varje enskild individ ska kunna nå sin fulla potential. Alla barn och unga ska lyckas i våra för- grund- och gymnasieskolor. Utbildning är kommunens största verksamhet, och upptar mer än halva budgeten. Genom att ge barnen en plattform av bildning och kunskap att stå på skapar vi goda förutsättningar för var och en att kunna utvecklas vidare i vuxenlivet och få en framtid med en mängd möjligheter.

Vi anser att all undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt vara helt inriktad på att uppfylla de krav som finns i styrdokumenten för de olika skolformerna. I dagsläget har Svedalas utbildningsverksamhet ett mycket gott rykte utifrån kvalitet, vilket är en konkurrensfördel när det gäller att t ex rekrytera nya lärare till kommunen. När det gäller barngruppsstorlek inom förskolan och andelen legitimerade lärare i både för- och grundskola går det tyvärr åt fel håll. Detta kan i förlängningen hota vår goda kvalitet. Vi har höga förväntningar på vad vårt utbildningsväsen ska åstadkomma och vill verka för en fortsatt hög kvalitet.

Vi anser att man når detta bäst genom att arbeta för:

  • Mindre barngrupper och klasser samt ökad andel legitimerade lärare i alla skolformer
  • Utökad lärarledd undervisning i skolan
  • Fler specialpedagoger så att de kan vara mer tillgängliga i undervisningen
  • Låt professionen, dvs rektorer och lärare, styra över organisering och genomförande av all undervisning och utbildning. Vårt uppdrag som politiker är att ge dem förutsättningarna att göra detta, t ex genom budget och förväntningar på en hög måluppfyllelse utifrån styrdokumenten.

Driftsformen är av underordnat intresse. Om vi har välfungerande kommunala skolor, finns det ingen ideologisk anledning till att driva på för en etablering av privata alternativ.