Älska Svedala har verkat för att vår kommun förblir fängelsefri. Tillsammans med oss valde kommuninvånare att engagera sig och 683 rösta på oss för att de såg att detta vara en viktig fråga. För oss var det viktigt att inte ställa by mot by eller område mot område. Vi ansåg inte att vår lilla kommun var lämplig för uppförande av ett gigantiskt fängelse/häkte.

Vi ansåg inte heller att de av kommunen redovisade fördelarna med ett fängelse uppvägde de mycket stora risker och osäkerheter som en stor fängelseetablering medför.

Här är några andra skäl vi såg att det inte tog någon hänsyn till när de styrande drev på för fängelseetableringen:

Svedalas varumärke som boendekommun kan skadas om en av Sveriges största anstalter och häkten placeras i kommunen, vilket med stor sannolikhet kommer påverka framtida skatteintäkter och huspriser negativt. Storleken har betydelse och Sveriges näst största fängelse och häkte kommer för all framtid överskugga allt det positiva som varumärket Svedala kommun står för. Svedala kommun liksom Kumla och Tidaholm är små kommuner. Att namnge Sveriges näst största anstalt till Anstalt Syd eller Anstalt Sturup och låtsas att fängelset inte ligger i Svedala kommun, är varken någon bra eller säker lösning på varumärkesfrågan.

Naturen i Svedala kommun är unik och behöver förvaltas och bevaras för framtiden. I vår omgivning finns många fridlysta groddjur som har trängts undan genom ogenomtänkt agerande av tidigare beslutsfattare. Den tilltänkta placeringen av den 30 hektar stora anläggningen kommer att påverka groddjurens natur för framtida generationer (läs rapport här).

Anläggningen kommer också att påverka vårt kulturlandskap och vår unika miljö som finns i och runt Svedala, områden som förstörs för all framtid.

Älska Svedala anser det vara visionslöst och desperat av kommunledningen att vilja skapa 300 arbetsplatser i kommunen med hjälp av en stor statlig etablering. Med Svedalas unika läge i skärningspunkten mellan E65 och väg 108 samt närhet till både flygplats och flertalet större hamnar finns fantastiska möjligheter att med en företagsvänlig, visionär politik skapa mer än 300 jobb utan statlig inblandning, jobb som är positiva för Svedalas varumärke.

Enligt kommunens senaste beräkning skulle det inledningsvis skapas 68 direkta arbetstillfällen för boende i kommunen, vilket är mindre än en fjärdedel av de 300 arbetstillfällen som framhävdes då kommunpolitikerna våren 2018 lanserade fängelseplanerna.

Etableringen av Sveriges näst största fängelse och häkte kommer ta stora resurser i anspråk från kommunens tjänstemän och politiker. Älska Svedala anser att kommunen ska prioritera att vara en bra boendekommun. Kommunen skall lägga tid och resurser på att skapa ännu bättre skolor och en ännu bättre boendemiljö som främjar Svedalas varumärke. Älska Svedala kommer i kommunfullmäktige verka för att kommunen inte lägger tid och resurser på att bli en fängelsekommun och att fängelseplanerna skrotas fortast möjligt.

En rungande majoritet av kommuninvånarna röstade Nej till fängelset i folkomröstningen initierad av föreningen Fängelsefritt Svedala (inte att förväxla med partiet Älska Svedala även om vi varit engagerade i den föreningen också). Kriminalvården har sagt upp samverkansavtalet med Svedala kommun, och det ryktas att det finns långtgående planer på att bygga det i en annan kommun i södra Skåne.