Den 24 augusti 2021 släpps kommunens lekmannarevisorers rapport, efter att ha granskat Svedalahems upphanding av yttre skötsel och vinterrenhållning. I rapporten riktar revisorerna på punkt efter punkt kritik mot allvarliga brister i Svedalahems agerande. Trots detta går Svedalahem någon vecka senare ut med en kommuniké på sin hemsida med titeln ”Granskning av upphandling gav Svedalahem rätt”.

Nedan kommenterar Älska Svedala några av revisorernas bedömningar:

Om man i en upphandling ska gå så långt att man kontrollerar om anbudsgivarens CV är korrekta eller falska är en balansfråga. Svedalahem och HBV skulle kunna begära in intyg på genomgångna utbildningar och certifikat som omnämns i CV:na. Detta har dock inte gjorts. Vi bedömer det som viktigt att Svedalahem säkerställer ändamålsenliga rutiner för att följa upp lämnade referenser.

Älska Svedala delar inte revisorernas uppfattning att det är en balansfråga. Om kommunen och dess bolag möjliggör för bedragare att vinna en kommunal upphandling med hjälp av falska CV:n, och helt utan någon risk för att bli upptäckt, lever kommunen inte upp till sitt uppdrag att förvalta skattebetalarnas eller hyresgästernas pengar på bästa sätt. Många av de kontroller som Älska Svedala har gjort av upphovsmännen bakom Bosab har kunnat ske med enkla sökningar på Google och Ratsit. Om inga varningsflaggor hade höjts förut, borde i alla fall mötet med den 24-åriga kvinnan (som misstänkts agera målvakt) i samband med avtalsskrivning väckt viss misstanke. Något sådant möte skedde dock aldrig. Parterna träffades aldrig. Inte ens på regelrätta uppföljningsmöten.

På revisionsfrågan om informationsinhämtning vid ägarbyte så är frågan inte aktuell. Bosab bildades 1999 och togs över av nuvarande ägare i november 2018. Ägarbytet skedde sålunda innan avtal tecknats och inte under pågående avtalsperiod.

Här klargör revisorerna något viktigt. Ägarbytet skedde långt innan avtalet tecknades, trots att Svedalahem väljer att beskriva det annorlunda på sin hemsida.

I samband med intervjun med Svedalahem framgick det på frågan om det tillämpades regelbundna och protokollförda uppföljningar tillsammans med leverantören att det inte görs. Istället är det ansvariga för respektive förvaltningsområde som meddelar till närmsta chef i organisationen om hur entreprenaden sköts och fortlöper enligt avtal.

Här fastställer revisorerna på sitt språk det som i folkmun kan kallas en slapphänt attityd till avtalsuppföljning och kvalitetskontroll. När bedragarna väl hade vunnit upphandlingen borde Svedalahem agerat betydligt kraftfullare när kvalitén på det utförda jobbet sjönk (och till sist upphörde helt).

Älska Svedala finner det också anmärkningsvärt att revisorerna vid sin granskning inte ens nämner att Svedalahem avsiktligt eller oavsiktligt undlåter att säga upp avtalet med en entreprenör som man är missnöjd med. Det antyder ju att inte ens den informella avtalsuppföljningen mellan förvaltaren och närmsta chef, som revisorerna nämner i citat ovan fungerar. Dessa brister sker framförallt på bekostnad av hyresgästerna.

Ladda ner revisorernas rapport: