Demokrati på riktigt

Demokratin är något vi aldrig kan ta för givet. Varje generation behöver ges möjlighet till insyn, inflytande och delaktighet i hur samhället de befinner sig i utformas. Trots närmare 100 år av demokrati i Sverige behöver demokratin som institution ständigt utvecklas och förbättras, men även säkras så att besluten fattas för flertalets bästa och med respekt för fåtalet som har andra uppfattningar om vägvalen framför oss.

Älska Svedala är ett lokalt parti och driver lokala frågor med kommuninvånarnas bästa som rättesnöre. Vi behöver inte ta hänsyn till nationella partiers uppfattningar i nationella frågor utan jobbar inom den lokala demokratins förutsättningar.

Vi kom till då 2/3 av kommunens folkvalda önskade bygga ett fängelse i kommunen. Det visade sig att 2/3 av väljarna inte önskade en placering i Svedala kommun. Samtliga föreslagna placeringar av detta stora fängelse var på jordbruksmark. Ingen föreslagen plats fanns i något av Svedala tätorts industriområden där bygget inte tagit odlingsbar mark i anspråk. Inte heller i Bara fanns några föreslagna placeringar, vilket förhoppningsvis inte hade att göra med att kommunstyrelsens ordförande bor där..

Foto: Holger Ellgaard

Som folkvald anser Älska Svedala att det förtroende man som parti har fått måste förvaltas bättre. Det duger inte att endast fråga kommuninvånarna vart fjärde år vid allmänna val om hur kommunen ska utvecklas. Demokrati för oss är att på riktigt lyssna på medborgarna, även när det är långt till nästa val.

Älska Svedala har arbetat aktivt inom demokratins ramar för att säkra kommuninvånarnas insyn och påverkan på den M-ledda minoritet som styr Svedala kommun. Kommunfullmäktige har under en längre tid haft tre politiska block varav det blåa har hållit i taktpinnen, men någon opposition eller granskning av styret har inte skett förrän vårt parti tog plats i kommunfullmäktige med två mandat efter valet 2018.

En lika viktig del av demokratin är att granska makten och dess beslut, inte bara att styra hur våra gemensamma skattepengar hanteras. Vi har under mandatperioden 2019-2022 lyckats med:

• att vinna folkomröstningen om etableringen av ett fängelse i kommunen

• att vid upprepade tillfällen initierat debatter i kommunfullmäktige där flera ledande M-företrädare har fått svara på frågor, exempelvis kring varför chefer i kommunen gått före i vaccinationskön, utformningen av valsedlarna inför folkomröstningen mm

• att lämna in ett antal motioner, tex om förbättring av trafiksäkerheten i kommunen, medborgarhus och möteslokaler i Bara, samt haverikommission om förutsättningarna för det lokala näringslivet

• att lägga en komplett budget för rättvisa och ökad lärartäthet, förbättrat näringslivsstöd och demensteam för våra äldre

• att tillsammans med övrig opposition minska utbyggnadstakten på jordbruksmark i norra kommundelen

• att tillsammans med övrig opposition hindra m-styret från att sälja ut räddningstjänsten

Älska Svedala anser att den kommunala beslutsprocessen lider av ett demokratiunderskott när det fattas viktiga beslut för samhällsutvecklingen. Det finns tyvärr från de styrande en brist på intresse att informera om viktiga beslut och att lägga ut lättöverskådliga planer för vad som komma skall för kommuninvånare att ta del av på ett enkelt sätt. Det moderatledda styret har en vara av att informera i efterhand istället för att fråga markägare och kommuninvånare vad de tycker innan man fattar beslut. För oss är det inte demokrati utan ett stort systemfel. Detta påpekade vi före valet 2018 och problemet kvarstår. Innan valet var det etableringen av kriminalvårdsanstalten och efter valet handlade det om planeringen av galoppbanan. Dessa två projekt har en sak gemensamt: ingen medborgare visste någonting om dem, varpå det förstnämnda skapade oro och uppror i kommunen under tidig vår 2018.

Vi vill därför få förnyat förtroende av kommunens medborgare 2022 för att säkra att demokratin fungerar på riktigt genom att ansvar och transparens går hand i hand. Efter 16 års moderatlett styre är det dags för maktskifte. En röst på Älska Svedala är en röst för demokrati på riktigt, där kommunens medborgare får kontinuerligt inflytande och inte bara vart fjärde år när det är allmänna val.

Med ert förtroende kommer Älska Svedala under kommande mandatperiod arbeta för:

• Att allmänhetens frågestund ökas från två till fyra tillfällen per år samt

• Att en utredning tillsätts för att ta fram förutsättningar för etablering av kommundels kontor i Bara och Klågerup vilket möjliggör en bättre service och medborgarkontakt för fler av kommunens invånare.