Vid årets sista kommunfullmäktigemöte, 221207, fanns ett ärende som handlade om att höja VA-taxan med 22% från och med den första januari 2023. Senast den höjdes är endast fyra år sedan, då med hela 15%. I år höjdes även brukaravgiften med 5%. Tillsammans med alla andra kostnadsökningar och prishöjningar blir detta väldigt mycket för våra hushåll. En höjning med 22% nu skulle innebära en total taxehöjning på över 40% inom fyra år.

Vi i Älska Svedala kunde inte medverka till att höja så mycket utan att ha en detaljerad beskrivning av konsekvenserna om alla eller delar av de planerade aktiviteterna inte genomförs. En sådan beskrivning efterfrågades på förra kommunstyrelsemötet inför detta kommunfullmäktigemöte. Det vi fick uppfyllde inte våra krav och vi i Älska Svedala bestämde oss då för att försöka återremittera ärendet.

En återremiss innebär att ärendet skickas tillbaka till ansvarig nämnd för komplettering enligt den motivering som anges som skäl. För att en återremittering ska gå igenom krävs att minst en tredjedel av kommunfullmäktige stödjer den. I Svedala betyder det att minst 15 ledamöter av totalt 45 ska stödja förslaget. Älska Svedala har själv endast 3 mandat så det behövdes stöd från andra partier.

Vi yrkade på återremiss som det så fint heter heter och vår motivering löd:

  • Att ärendet återemitteras till Teknisk nämnd som får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning som tydligt och i detalj beskriver vad det innebär för verksamheten om de planerade aktiviteterna som ligger till grund för höjningen inte genomförs. Med andra ord, leverera ett tydligt underlag för prioriteringar och beslut.

Detta innebär dock inte att taxehöjningen är stoppad. Det innebär att vi kommer att få ett tydligt beslutsunderlag som kan ge oss möjlighet att kanske begränsa höjningen.

Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna höll med oss och yrkade på bifall till återremiss.

Ärendet gick till votering och den slutade 27 för och 18 mot.

Detta visar tydligt att ett litet lokalt parti kan göra stor skillnad.